Välkommen till Joanna Lundin

Jag heter Joanna Lundin och jag är legitimerad lärare med lång erfarenhet av att arbeta i skolans värld.

Under många år arbetade jag som ämneslärare och då främst på högstadiet. För 15 år sedan väcktes mitt intresse för frågor som rör npf (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, AST och Tourettes syndrom) genom att jag blev förälder till ett barn som diagnosticerades med dubbla diagnoser. Hans resa genom skolsystemet inspirerade mig att titta på och också arbeta för att förbättra och förfina mina metoder för att bättre möta de elever med npf som jag mötte i min skolvardag.

För att fylla på min verktygslåda som lärare utbildade jag mig till coach och jag har också läst olika specialpedagogiska kurser med inriktning npf. Med tiden har mitt intresse och engagemang kring frågor som rör npf vidgats till att handla om tillgänglighet i ett större perspektiv, i skolan men också i samhället i stort.

Sedan 2018 arbetar jag heltid med mitt företag Skolkraft där jag utbildar och handleder skolpersonal i hela Sverige inom områden som NPF, tillgängligt lärande, ledarskap, fysisk lärmiljö m fl. Parallellt med detta har jag skrivit två böcker: En skola som fungerar - för alla (2017, Studentlitteratur) och Ett lärande som fungerar – för alla (2020, Studentlitteratur.) Jag är övertygad om att grunden till utveckling i t ex lärande samt fysiskt och psykiskt mående bygger på ett tillgänglighetstänk där alla får vara med utifrån sina förutsättningar.

Varmt välkommen att höra av dig med en bokningsförfrågan!


Tjänster

Utbildning

Jag erbjuder utbildningar för både små och stora grupper.

Längd samt innehåll på utbildningarna anpassas efter behov och önskemål. Utbildningarna innehåller både föreläsningar och workshops/ gruppdiskussioner. Utbildningarna bokas som hel eller halvdag. I stockholmsområdet finns möjlighet att boka kortare tid. Resa och ev boende tillkommer. För prisuppgift, kontakta mig.

Handledning

Jag erbjuder pedagogisk handledning för både grupper och enskilda personer.

Handledningen kan tex utgå från specifika situationer i den dagliga pedagogiska verksamheten som upplevs som bekymmersamma men också handla om mer övergripande frågor i syfte att arbeta förebyggande och främjande. Handledningen kan kombineras med inslag av utbildning om så önskas.

Konsultation

konsultation/rådgivning kan handla om allt från det lilla till det stora.

Som tex att tillgänglighetsanpassa lokaler, finnas med som tredje part om samarbete mellan hem och skola inte hittar rätt form eller stötta skolledning kring en förändringsprocess. Konsultationen/rådgivningen kan ske både i form av fysiskt möte eller via Skype.

Följ mig i sociala media

Referenser

En skola som fungerar - för alla

En skola som fungerar - för alla inspirerar läsaren till att påbörja en skolutveckling som inkluderar alla, utan att det behövs stora ekonomiska resurser.

Här finns många praktiska tips och handfasta råd kring hur skolan kan göras mer tillgänglig för alla elever och hur fler kan få en lyckad skolgång.

Boken vänder sig till yrkesverksamma inom skolan och andra som är intresserade av skola, npf och skolutveckling.


Ett lärande som fungerar – för alla

Hur gör vi för att skapa en tillgänglig lärmiljö i skolan? En lärmiljö som är tillåtande, kreativ, lustfylld och lagom utmanande och där varje elev ges utrymme att utvecklas. Är den ens möjligt? Och vad krävs för att nå dit?

Begreppet en skola för alla kom med läroplanenLGR80 och har sedan dess levt kvar i skolan som ett självklart begrepp i betydelsen att alla elever ska kunna utvecklas och trivas i skolan. Med läroplanerna som kom 2011 introducerades sedan begreppet inkludering som liksom begreppet en skola för alla skulle understryka alla elevers rätt till utbildning. Detta är goda tankar och en rimlig ambition, men problemet med begreppen är att vi ofta fastnar i det rumsliga i vår bild av vad skolanär. Vi behöver därför skifta fokus och i större utsträckning prata om ett lärande för alla som omfattar inte bara den fysiska utan även den pedagogiska och sociala lärmiljön.

Kunskapen om att det behövs en förändring för att kunna möta varje elev finns redan, men steget från kunskap till handling är inte lika enkelt. Ett lärande som fungerar – för alla är skriven för att inspirera och engagera läsaren till att påbörja en förändringsresa på skolan och i klassrummet. En resa där fokus ligger på lärande utifrån varje elevs behov och förmåga. Författaren ger praktiska och vardagsnära tips och råd kring hur vi kan forma en undervisning som bättre når alla elever.

Boken vänder sig till yrkesverksamma inom skolan och andra som är intresserade av skola, lärande och skolutveckling

Boken beräknas finnas i butik den 24/11-20


Aktuellt

Uppdragsgivare

Internet Explorer Out To Date

Please update your Internet Explorer browser with a newer version (Internet Explorer 10 above) now!

You can download it here....

Safari Out To Date

Please update your Safari browser with a newer version (Safari 6 above) now!

You can download it here....